Fælles flyvepladsregler for RC Ørnene og Modelflyveklubben Comet

Opdateret: marts 2018

Generelt - takt og tone.

Vi dyrker vores hobby for at have det sjovt og dele vores oplevelser med andre.

Der skal derfor tilstræbes en venlig, imødekommende og informativ tone på pladsen, hvor der under stadig hensyntagen til sikkerheden tilstræbes en afslappet stemning.

Selvom pladsen drives af De Fælles Københavnske Modelflyveklubber (DFM), skal det iagttages, at flyvepladsen er udlagt på rekreativt områder, hvor den almindelig færden løbende tiltrækker nysgerrige, såvel som folk der måtte have erhvervet fjernstyringsfartøj, som de måtte ønske at afprøve.

Det er medlemmerne under DFM’s pligt og ansvar, at orientere om de fælles Flyvepladsregler og henstille til at de følges, men det er den enkeltes eget ansvar at overholde BL 9.4, lige såvel som det er eget ansvar at være forsikret via Medlemskab af Modelflyvning Danmark eller anden dækkende forsikring.

Kommunen henviser i øvrigt på sin hjemmeside (www.kk.dk) om benyttelse af modelflyvepladsen.

1. Tilhørsforhold

1.1 Pladsen drives og administreres af De Fælles københavnske Modelflyveklubber (DFM)

2. Brugsret

2.1 Der henstilles til at piloter, der benytter pladsen, er medlem af en af de tilknyttede klubber og samtidig medlem af Modelflyvning Danmark.

3. Medansvar

3.1Det er hvert enkelt pilots eget ansvar at være bekendt med luftfartsbestemmelserne BL 9.4, samt nærværende flyvepladsregler og at overholde dem således, at eventuelle klager til skade for alle bruger af pladsen undgås. Som bruger er du medansvarlig for pladsens bevarelse som modelflyveplads.

 

4. Udstyr

 

4.1 Radioudstyr der anvendes på pladsen skal være godkendt til fjernstyring af modelfly-droner eller være CE godkendt.

4.2 Alle sendere skal være forsynet med frekvensflag påført senderens kanal og nummer og påsat senderens antenne. Undtaget herfor er 2,4 GHz sendere.

5. Standplads

5.1 Standpladsen skal etableres langs pladsens nordskel eller langs vestskellets nordlige tredjedel som vist på standpladsskitse af 1. juni 2007

5.2 Pilotfeltet placere lige udenfor standpladsen, og i højre side af den nordlige standplads, og i venstre side af den vestlige standplads som vist på standpladsskitse af 1 juni 2007(se også §7.10).

 

6. Modelflyene

 

6.1 Alle fly der flyves med på pladsen skal overholde Modelflyvning Danmarks generelle specifikationer samt være forsynet med medlemsnummer og/eller ejerens/brugerens navn og adresse.

6.2 Pladsen er godkendt til flyvning med stormodeller fra 7 kg til max 25 kg. De særlige regler for stormodeller jf. BL 9.4 skal iagttages og overholdes.

6.3 Flyene skal overholde de gældende støjbestemmelser som angivet i ”Støjmåling af RC modelfly”.

 

7. Flyvning

7.1 Inden senderen tændes, påsættes frekvensklemme senderantennen, undtaget herfor er 2,4 GHz sendere.

7.2 Når senderen ikke anvendes skal denne være slukket og antennen skal være skubbet ned/sammen.

7.3 Taxikørsel med fly mod standpladsen må ikke foretages nærmere end 5m.

7.4 Overflyvning af standpladsen, samt personer i terræn, gangsti og linestyringspladsen må ikke finde sted i lav højde.

7.5 På grund af støjudbredelsen og sikkerheden skal fly med brændstofmotorer udføre flyvningen (bortset fra start og landing) indenfor det angivet luftrum (se tegning af flyveområde af 7. sep. 2000, som bl.a. viser, at der er en afstandsbegrænsning mod vest og nordvest på 200m).

7.6 Med mindre andet aftales, må der max være 5 fly i luften samtidig.

7.7 I forbindelse med godkendelse af pladsen blev der sat en højdeservitut på 50 meter for flyvning. Når der observeres ”full size” fartøjer i området, skal der udvises agtpågivenhed ved at gå ned i lav højde, og flyves så ingen kan være i tvivl om ens hensigter, og om nødvendigt skal der landes hurtigst muligt.

7.8 Ved flyvning med helikopter og droner henvises til linestyrings bane. Man bedes respektere evt. stævner og arrangementer.

7.9 Rævejagt, pylon-race og lignende må kun foretages, når ingen andre fly er i luften.

7.10 Under flyvning med flere fly samtidig, skal piloterne stå i pilotfeltet og advisere klart og tydelig om landing, nødsituationer og om færdsel i området for start og landing.

7.11 Ved stævner og lignende skal der ved indgangen til pladsen anbringes et advarselsskilt med påskrift: ”se op, landende fly”

7.12 Benyttede RC sendere på linestyringsbanen må kun være 2,4Ghz eller 27 MHz.

7.13 FPV (First Person View) flyvning kan udføres når der foruden pilotener en sekunderende pilot til stede under hele flyvningen, som uden brug af hjælpemidler skal kunne bevare visuel kontakt med luftfartøjet, således at sekundanten kan overtage luftfartøjets styring og om nødvendigt bringe luftfartøjet til sikker landing. Den sekunderende pilot skal være en person som under FPV flyvning har visuel kontakt til luftfartøjet, og som har de fornødne kundskaber til at overtage føringen af luftfartøjet.

 

8. Generelt

8.1 Pladsen skal holdes ren, husk derfor at medtage evt. affald når du går.

8.2 Cykler, knallerter og trailer m.m. anbringes udenfor eller bag standpladsen.

8.3 Tilkøring af flymotorer skal finde sted min. 50m fra standpladsen.

 

9. Gæstepiloter

9.1 Gæstepiloter fra andre klubber kan benytte pladsen under forudsætning af:

a) Medlemskab af Modelflyvning Danmark eller tilsvarende udenlandsk organisation.

b) Bekendtskab og overholdelse af flyvepladsregler og støjreglementet

c) Nybegyndere tilbydes så vidt mulig træning med instruktør, eller flyvning under instruktørs vejledning.

9.2 Gæstepiloter uden tilknytning til Modelflyvning Danmark eller DFM gøres opmærksom på flyvepladsreglerne, og på, at manglende forsikring kan medføre betydelig risiko for erstatningsansvar ved såvel person- som materiel skade. Generelt opfordres disse til at tage kontakt til en af klubberne med henblik på at få instruktion og vejledning før flyvning påbegyndes.

  

Happy landing - DFM

 

 

 

Standplads

Flyveområde